STADGAR

STADGAR FÖR VILLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 1 NAMN

Föreningens firma är Villavägens samfällighetsförening och har sitt säte i Västerhaninge, Haninge kommun, Stockholms län.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningens uppgift är att sköta allmänna områden såsom vägar, gångvägar, parkmark och lekplatser, el- och VA-nät mm inom sitt område samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare.

LMS:s anteckning Ribby ga:3

§ 3 MEDLEMMAR

Medlemmar i Villavägens samfällighetsförening är ägare till fastigheterna i Ribby ga:3 i Haninge kommun.
Medlem erlägger årsavgift som bestäms av årsstämma. Avgiften erläggs under verksamhetsårets första kvartal, såvida årsstämman ej beslutar annat. 
Vid ägarbyte ska utträdande medlem meddela detta till föreningens Kassör.

§ 4 ORGANISATION

Årstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Årsstämman väljer ordförande samt styrelseledamöter, närmiljökommitté, revisorer och ersättare samt valberedning.

§ 5 STYRELSE

Föreningens angelägenheter enligt stadgar och mötesbeslut  ska vara ett ansvar för styrelsen.
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter. Dessa väljs för en tid av två år.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid en omröstning och lika röstetal, gäller ordförandes mening som utslagsröst.
Om behov av fyllnadsval uppstår, ska valfrågan avgöras av en extrastämma. Ordförande och styrelse­medlemmar utser inom sig styrelsens funktionärer. Det ska finnas kassör, sekreterare, ansvarig för närmiljöombuden och ansvarig för garage och parkeringsplatser.
Styrelsen ska utse firmatecknare.
Kallelse till sammanträde ska skickas ut senast åtta dagar i förväg, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar om annat.
Styrelsen ska regelbundet informera föreningens medlemmar om styrelsemöten, andra föreningsaktiviteter och övriga frågor av intresse för medlemmarna. Protokoll och övriga föreningshandlingar ska finnas tillgängliga för intresserade medlemmar.
Enskild medlem ska ha rätt att väcka frågor för behandling i styrelsen och få styrelsens ställningstagande i frågan redovisad. Styrelsen ska informera övriga medlemmar om vilka frågor som har väckts av enskild medlem.

§ 6 NÄRMILJÖKOMMITTÉN

Kommittèns uppgift är att organisera vår- och höststädning samt att i övrigt föreslå åtgärder för områdets vård och tillsyn.
Kommittèn består av en ledamot från varje  närmiljöområde. Leadmöterna väljs för en tid av ett (1) år i taget. Ordförande ska utses inom styrelsen.

§ 7 REVISION

Årsmötet utser två (2) revisorer och en (1) ersättare. Revisorerna ska efter genomförd granskning avge skriftlig berättelse.

§ 8 VALBEREDNING

Årsmötet utser valberedning som består av två (2) till fyra (4) ledamöter.

§ 9 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.
Styrelsen skall senast 30 januari överlämna räkenskaper samt verksamhetsberättelse till föreningens revisorer.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas varje år och senast inom tre månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande, protokollsekreterare och två protokolljusterare
 2. Fastställande av röstlängd      
 3. Stämmans utlysande och kallelse      
 4. Styrelsens förvaltning och revisionsberättelse
 5. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 6. Utgifts- och inkomststat, arvoden
 7. Val av föreningens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter                    
 9. Val av revisorer  
 10. Val av valberedning
 11. Val av närmiljökommitté
 12. Behandling av förslag från styrelsen och motioner
 13. Övriga ärenden som väckts vid stämman

Extra stämma hålls då styrelsen eller minst en femtedel av medlemmarna så begär. Vid extra stämma får endast ärenden som angivits i kallelsen avgöras.

§ 11 RÖSTRÄTT

Vid stämma representeras varje fastighet av en röst. Röstning med fullmakt för högst en (1)röst per fullmaktsinnehavare får ske.

Då omröstning begärs ska denna vara öppen,. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning vid val ska vara sluten. Vid lika röstetal ska lottning ske

§ 12 KALLELSE

Kallelse till stämma skall vara medlem tillhanda i brevlåda samt anslås senast två veckor i förväg.

§ 13 MOTIONER

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsstämma. Motion ska tillsammans med styrelsens yttrande föreläggas stämman.

Motioner som har ekonomiskt innehåll, eller i övrigt har stor betydelse, skall genom styrelsens försorg utdelas till medlemmarna senast fem dagar före stämman.

§ 14 FOND

Avsättning till fond jml lagen 1973: 1150 ska vara minst 50% av ett basbelopp.

§ 15 STADGEÄNDRING

För att en stadgeändring ska gälla, fordras att beslut fattas vid två (2) på varandra följande stämmor varav den ena ska vara ordinarie årsstämma.

§ 16 UPPLÖSNING

Upplösning ska ske enligt gällande lag. Föreningens kvarvarande kapital ska fördelas lika mellan fastighetsägarna.