Text från Villavägens Samfällighets stadgar
§ 7 Närmiljöombud

  • Närmiljöombudens uppgift är att organisera vår- och höststädning samt att i övrigt föreslå åtgärder för områdets vård och tillsyn.
  • Ett närmiljöombud ska utses i varje närmiljöområde. Närmiljöombuden väljs för en tid av ett år i taget. En ansvarig för närmiljöombuden ska utses inom styrelsen.
  • Medlemmar ska delta på städdagar och den som inte kan delta, ska meddela detta till närmiljöombudet. En arbetsinstruktion ska finnas.