2023-03-17 Nu har ni fått kallelse till Årsstämman i era brevlådor!

Kallelse till årsstämman!Välkomna till årsstämman som kommer att äga rum den 31 mars-2023 i församlingshemmet. Invid Västerhaninge kyrka.

Adress: Kyrkvägen 7


Stämman börjar kl 19:00.

Ett sista datum för Motioner är den 20 mars-2023 och ska mailas till info@villavägen.se eller lämnas i brevlådan på Villavägen 320 (hos ordförande).


Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro , Jonathon och SusanneDagordning Årsstämma Villavägenssamfällighet 2023-03-31


1. Mötets öppnande

2. Val av:
Mötesordförande
Sekreterare
Justerare 2 personer
3. Fastställande av röstlängd
4. Stämmans utlysande och kallelse
5. Styrelsens förvaltning och revisionsberättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.
a Utgifts- och inkomststat, arvoden
b Behandling av reviderad långtidsplan, långtidsgruppen
c Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2023
d Styrelsens förslag till budget och övriga ekonomiska beslut för 2023
8. Val av föreningens ordförande
9. Val av: övriga styrelseledamöter
10. Val av Revisorer
11. Val av Valberedning
12. Val av Närmiljökommitté
13. Behandling av förslag från styrelsen och motion
14. Övriga ärenden som väckts vid stämman
15. Mötets avslutande