STADGAR

STADGAR FÖR VILLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 1 Namn

Föreningens firma är Villavägens samfällighetsförening och har sitt säte i Västerhaninge, Haninge kommun, Stockholms län.

§ 2 Ändamål

Föreningens uppgift är att underhålla allmänna områden som vägar, gångvägar, parkmark och lekplatser, parkeringsplatser, garage, el- och VA-nät mm samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i Villavägens samfällighetsförening är ägare till fastigheterna i Ribby ga:3 i Haninge kommun.
Medlem ska erlägga den årsavgift som bestäms av årsstämma. Om medlem inte betalar avgift i rätt tid enligt årsstämmans beslut, ska de betalningsrutiner som årsstämman fastställt tillämpas.
Vid ägarbyte ska utträdande medlem meddela detta till föreningens styrelse.
En särskild avgift ska utgå för användandet av el i garage och förbrukningskostnader ska hållas nere.

§ 4 Parkeringsregler

Medlemmar ska följa de regler som årsstämman och styrelsen har fastställt. Parkering är endast tillåten på markerade p-platser. Endast korttidsparkering är tillåten mellan garagen.
Uppställning av bilvrak och liknande är förbjuden inom området och ska kunna flyttas bort på ägarens bekostnad efter information till ägaren.

§ 5 Organisation

Årstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Årsstämman väljer ordförande samt styrelseledamöter, närmiljöombud, revisorer och ersättare samt valberedning.

§ 6 Styrelse

Föreningens angelägenheter enligt stadgar och mötesbeslut ska vara ett ansvar för styrelsen.
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter. Dessa väljs för en tid av två år.
 
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid en omröstning och lika röstetal, gäller ordförandes mening som utslagsröst.
Om behov av fyllnadsval uppstår, ska valfrågan avgöras av en extrastämma. Ordförande och styrelse­medlemmar utser inom sig styrelsens funktionärer. Det ska finnas kassör, sekreterare, ansvarig för närmiljöombuden och ansvarig för garage och parkeringsplatser.
Styrelsen ska utse firmatecknare.
Kallelse till sammanträde ska skickas ut senast åtta dagar i förväg, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar om annat.
Styrelsen ska regelbundet informera föreningens medlemmar om styrelsemöten, andra föreningsaktiviteter och övriga frågor av intresse för medlemmarna. Protokoll och övriga föreningshandlingar ska finnas tillgängliga för intresserade medlemmar.
Enskild medlem ska ha rätt att väcka frågor för behandling i styrelsen och få styrelsens ställningstagande i frågan redovisad. Styrelsen ska informera övriga medlemmar om vilka frågor som har väckts av enskild medlem.

§ 7 Närmiljöombud

Närmiljöombudens uppgift är att organisera vår- och höststädning samt att i övrigt föreslå åtgärder för områdets vård och tillsyn.
Ett närmiljöombud ska utses i varje närmiljöområde. Närmiljöombuden väljs för en tid av ett år i taget. En ansvarig för närmiljöombuden ska utses inom styrelsen.
Medlemmar ska delta på städdagar och den som inte kan delta, ska meddela detta till närmiljöombudet. En arbetsinstruktion ska finnas.

§ 8 Revision

Årsmötet utser två revisorer och en ersättare. Revisorerna ska efter genomförd granskning avge skriftlig berättelse.

§ 9 Valberedning

Årsmötet utser valberedning som består av två till fyra ledamöter.

§ 10 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.

Styrelsen ska senast 30 januari överlämna räkenskaper samt verksamhetsberättelse till föreningens revisorer.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma ska hållas varje år och senast inom tre månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årstämma ska följande ärenden behandlas:

 • Val av mötesordförande, protokollsekreterare och två protokolljusterare
 • Fastställande av röstlängd      
 • Stämmans utlysande och kallelse      
 • Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan och budget.
 • Val av föreningens ordförande                      
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer          
 • Val av valberedning
 • Val av närmiljöombud
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Behandling av motioner från medlemmar
 • Övriga ärenden som väckts vid stämman

Extra stämma ska hållas då styrelsen eller minst en femtedel av medlemmarna så begär. Vid extra stämma får endast ärenden som angivits i kallelsen avgöras.

§ 12 Rösträtt

Vid stämma representeras varje fastighet av en röst. Röstning med fullmakt för högst en röst per fullmaktsinnehavare får ske.

Då omröstning begärs ska denna vara öppen; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning vid val ska vara sluten; vid lika röstetal ska lottning ske

§ 13 Kallelse

Kallelse till årsstämma ska vara medlem tillhanda i brevlådan senast två veckor i förväg.

§ 14 Motioner

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsstämma. Motion ska tillsammans med styrelsens yttrande föreläggas stämman.

Motioner som har ekonomiskt innehåll, eller i övrigt har stor betydelse, ska genom styrelsens försorg utdelas till medlemmarna senast fem dagar före stämman.

§ 15 Fond

Avsättning till fond jml lagen 1973: 1150 ska vara minst 50% av ett basbelopp.

§ 16 Stadgeändring

För att en stadgeändring ska gälla, fordras att beslut fattas vid två på varandra följande årsstämmor varav den ena ska vara ordinarie årsstämma.

§ 17 Upplösning

Upplösning ska ske enligt gällande lag. Föreningens kvarvarande kapital ska fördelas lika mellan fastighetsägarna.